INFORMACJE I CELE STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt to nowa instytucja kulturalno-społeczna, zarejestrowana 28 maja 2015 roku. Powstała z inicjatywy grupy osób związanych z wykonywaniem, animowaniem czy propagowaniem działań w przestrzeni szeroko rozumianej kultury, sztuki, edukacji i (arte)terapii.

 

W skład Członków SWSEiT ArteFakt wchodzą osoby o różnych zawodach i zainteresowaniach. Wśród nas są min. artyści muzycy, aktorzy i plastycy; pedagodzy, psycholodzy i filozofowie; arte i muzykoterapeuci oraz przedstawiciele innych profesji, których łączy wspólna idea - idea niesienia pomocy osobom potrzebującym.

 

Celem naszego Stowarzyszenia jest prowadzenie, wspieranie i propagowanie działań w przestrzeni szeroko rozumianej kultury i sztuki oraz edukacji i terapii poprzez sztukę przez (min.§7 statutu):

 

- promocję i rozpowszechnianie twórczości artystycznej,

- propagowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce,

- umożliwianie jak najszerszego korzystania z dóbr kultury i sztuki,

- propagowanie profilaktyki zdrowotnej i terapii poprzez sztukę,

- działanie na rzecz ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia,

- działanie na rzecz pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym i zagrożonym wykluczeniem społecznym,

- działanie charytatywne,

- kształtowanie właściwych postaw społecznych i krzewienie wiedzy o sztuce i terapii poprzez sztukę,

- podnoszenie kompetencji kulturowych.

 

Naszą misją jest upowszechnianie kultury oraz wykorzystanie sztuki i jej terapeutycznych walorów (arteterapia i muzykoterapia) do niesienia pomocy osobom chorym i wykluczonym społecznie. Stąd nasz pomysł na koncerty, warsztaty, edukację i leczenie sztuką w ośrodkach onkologicznych...

 

Jeśli jest Ci bliska sercu nasza idea pomagania, zachęcamy do członkostwa w Stowarzyszeniu, bądź wpłatę darowizny na realizację założonych przez nas celów.

BGŻ BNP Paribas S.A.

43 2030 0045 1110 0000 0284 9870

 

Dziękujemy!