KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW KOMISJI AKREDYTACYJNEJ SWSEiT ArteFakt

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW KOMISJI AKREDYTACYJNEJ SWSEiT ArteFakt

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

  1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt z siedzibą przy ul. Saperskiej 24, 61-494 Poznań.
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i realizacją projektów SWSEiT ArteFakt, a także w celu powołania Komisji Akredytacyjnej Certyfikatu Wolontariusza Roku SWSEiT ArteFakt, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.
  3. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 
  4. Twoje dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 
  5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  7. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę członków Komisji Akredytacyjnej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w Komisji.
  8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
  9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  10. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez SWSEiT ArteFakt znajdzie Pani/Pan w dokumencie “POLITYKA OCHRONY I DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH SWSEIT ARTEFAKT”