KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW SWSEiT ArteFakt

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW SWSEiT ArteFakt

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

  1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt z siedzibą przy ul. Saperskiej 24, 61-494 Poznań.
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w kilku różnych celach tj. dla realizacji zadań statutowych Administratora, członkostwa w SWSEiT ArteFakt, budowania dobrego wizerunku Administratora, techniczno-organizacyjnych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.
  3. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 
  4. Twoje dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 
  5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  7. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do członkostwa w stowarzyszeniu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z członkowstwa w SWSEiT ArteFakt.
  8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
  9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  10. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez SWSEiT ArteFakt znajdzie Pani/Pan w dokumencie “POLITYKA OCHRONY I DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH SWSEIT ARTEFAKT”