KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DARCZYŃCÓW

1. Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt (dalej: SWSEiT ArteFakt) przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer  rachunku bankowego, inne dane zawarte w tytule wpłaty; Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane administratorowi przez banki, z którymi administrator zawarł umowy na świadczenie usług bankowych.

2. Pani/Pana dane osobowe jako podatnika przetwarzane będą w celach zbierania funduszy na realizację celów  statutowych.

3. Pani/Pana dane osobowe jako darczyńcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (obowiązek  podatkowy), a także na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e) i f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania  zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów  realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (działalność statutowa SWSEiT ArteFakt i pozyskiwanie na  nią środków).

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione odpowiednio do zakresu zlecenia podwykonawcom realizującym podzadania w ramach projektów SWSEiT ArteFakt, upoważnionym pracownikom/ współpracownikom / wolontariuszom oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Pani/Pana dane  osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat (ustawowy termin dla przedawnienia podatkowego) od końca roku, w którym Pani/Pana przelew został zaksięgowany na koncie bankowym SWSEiT ArteFakt.  

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Zgodnie z przepisami w SWSEiT ArteFakt nie jest wymagane wyznaczenie Inspektora ochrony danych, w związku z  czym nie został on wyznaczony. 

8. W razie potrzeby kontaktu ze SWSEiT ArteFakt, jest to możliwe za pośrednictwem adresu e-mail: stowarzyszenie.set.artefakt@gmail.com, telefonicznie pod numerem 601 799 633, korespondencyjnie na adres:  SWSEiT ArteFakt, ul. Saperska 24, 61-494 Poznań.

10. Przed przekazaniem darowizny Darczyńca powinen zapoznać się z "REGULAMINEM DAROWIZN"

11. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez SWSEiT ArteFakt znajdzie Pani/Pan w dokumencie “POLITYKA OCHRONY I DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH SWSEIT ARTEFAKT”