STATUT

 

STATUT

STOWARZYSZENIA WSPIERANIA SZTUKI, EDUKACJI i TERAPII ArteFakt

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie powołane do prowadzenia działalności pożytku publicznego, przyjęło nazwę: Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, zrzeszeniem obywateli polskich i innych państw na zasadzie dobrowolności w celu wspólnej działalności kulturalnej, w szczególności zaś autorskiej działalności artystycznej, działalności edukacyjnej i terapeutycznej z wykorzystaniem sztuki (arteterapia).
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej – SWSEiTArteFakt.

 

§2

 1. Stowarzyszenie kieruje się w swojej działalności zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami obowiązujących ustaw, w tym ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

§3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia i jego organów jest miasto Poznań.
 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§4

 1. Stowarzyszenie może współpracować lub być członkiem krajowych, międzynarodowych i zagranicznych organizacji o podobnych zadaniach i celach. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 2. Stowarzyszenie ma prawo powołania komisji akredytacyjnych i naukowych.

 

§5

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania logo i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami, certyfikatami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.

 

§6

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym także swoich członków.
 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

 

 

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§7

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie, wspieranie i propagowanie działań w przestrzeni szeroko rozumianej kultury i sztuki oraz edukacji i terapii poprzez sztukę, w szczególności przez:

 1. popularyzację polskiej nauki, sztuki i twórczości artystycznej za granicą,
 2. promocję i rozpowszechnianie twórczości artystycznej,
 3. propagowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce,
 4. umożliwianie jak najszerszego korzystania z dóbr kultury i sztuki,
 5. propagowanie profilaktyki zdrowotnej i terapii poprzez sztukę,
 6. działanie na rzecz ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia,
 7. działanie na rzecz pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym i zagrożonym wykluczeniem społecznym,
 8. działanie charytatywne,
 9. działalnie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 10. integrowanie lokalnego środowiska artystycznego,
 11. promocję i organizację wolontariatu,
 12. rozbudzanie i wspieranie zainteresowań artystycznych i estetycznych w społeczeństwie,
 13. kształtowanie właściwych postaw społecznych i krzewienie wiedzy o sztuce i terapii poprzez sztukę,
 14. upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji estetycznej, artystycznej i społecznej,
 15. podnoszenie kompetencji kulturowych,
 16. działanie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień od alkocholu i innych substancji psychoaktywnych.

§8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizację, wykonywanie i promowanie działań twórczych i imprez artystycznych –festiwali, koncertów muzycznych, audycji, spektakli teatralnych, wystaw, przeglądów twórczości i innych imprez artystycznych promujących kulturę muzyczną i w ogólności sztukę,
  2. organizację konferencji, sympozjów, szkoleń, wykładów i warsztatów na temat sztuki oraz terapii za pomocą sztuki,
  3. prowadzenie działalności artystycznej, naukowej i oświatowej,
  4. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w przestrzeni sztuki i terapii,
  5. prowadzenie działalności profilaktycznej, terapeutycznej i arteterapeutycznej,
  6. prowadzenie działalności wydawniczej,
  7. fundowanie stypendiów,
  8. współpracę z innymi instytucjami kultury, oświaty, stowarzyszeniami, organizacjami społeczno – kulturalnymi i fundacjami,
  9. prowadzenie działań informacyjnych i innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
  10. pozyskiwanie funduszy na działalność Stowarzyszenia, prowadzenie kampanii społeczno – kulturalnych.
 2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – organizację, wykonywanie i promowanie działań twórczych i imprez artystycznych – festiwali, koncertów muzycznych, audycji, spektakli teatralnych, wystaw, przeglądów twórczości i innych imprez artystycznych promujących kulturę muzyczną i w ogólności sztukę,
  2. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – organizację konferencji, sympozjów, szkoleń, wykładów i warsztatów na temat sztuki oraz terapii za pomocą sztuki,
  3. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację –prowadzenie działalności artystycznej, naukowej i oświatowej,
  4. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane –prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w przestrzeni sztuki i terapii,
  5. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana –prowadzenie działalności profilaktycznej, terapeutycznej i arteterapeutycznej,
  6. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza-  prowadzenie działalności wydawniczej,
  7. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - fundowanie stypendiów,
  8. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - współpracę z innymi instytucjami kultury, oświaty, stowarzyszeniami, organizacjami społeczno – kulturalnymi i fundacjami,
  9. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - prowadzenie działań informacyjnych i innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
  10. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - pozyskiwanie funduszy na działalność Stowarzyszenia, prowadzenie kampanii społeczno – kulturalnych.
 3. Cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) Stowarzyszenia jest przekazywany na działalność pożytku publicznego.

 

 

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, związana z wykonywaniem, animowaniem czy propagowaniem działań kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych lub terapeutycznych.
 2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

 

§11

Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo udziału we wszystkich formach działalności statutowej Stowarzyszenia,
 2. zgłaszanie do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
 3. czynne i bierne prawo wyborcze w Stowarzyszeniu,

 

§12

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach oraz brania czynnego udziału w realizowaniu celów statutowych Stowarzyszenia,
 2. stosowania się do postanowień Statutu, uchwał, regulaminów, zarządzeń władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§13

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia, podejmując w tej sprawie uchwałę nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 2. Od odmownej uchwały Zarządu Stowarzyszenia, ubiegającym się o przyjęcie przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków, którego uchwała jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

 

§14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia deklarująca gotowość pomocy i wspierania jego działalności.
 2. Pomoc członka wspierającego może mieć charakter pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej.
 3. Członków wspierających przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji Zarząd Stowarzyszenia podejmując w tej sprawie uchwałę.
 4. Członkowie wspierający o osobowości prawnej są reprezentowani w Stowarzyszeniu przez swych pełnomocnych przedstawicieli.
 5. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§15

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania w kraju i za granicą, której godność tę nada Walne Zebranie członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie członków na wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

 1. pisemnej rezygnacji z członkostwa,
 2. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
 3. likwidacji członka będącego osobą prawną,
 4. wykluczenia.

 

§17

Wykluczenie członka następuje w przypadku:

 1. zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż dwanaście miesięcy,
 2. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem bądź uchwałami władz Stowarzyszenia,
 3. postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię, w tym z powodu trwającego przez okres dłuższy niż dwanaście miesięcy niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 5. działania na szkodę Stowarzyszenia.

 

§18

 1. O wykluczeniu decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi na jego wniosek złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania członków w terminie jednego miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

 

§19

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

 

 

§20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia delegatów co najmniej dwa tygodnie przed terminem ich rozpoczęcia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje w uzasadnionych przypadkach Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub na żądanie 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia. Termin na zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania wynosi nie więcej niż dwa tygodnie od daty pisemnego zgłoszenia wniosku.
 6. Do żądania zwołania Walnego Zebrania członków dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
 7. Walne Zebranie Członków może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku gdy wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia Członków.

 

 

§21

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 10. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§22

 1. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

 

§23

 1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, jednakże na wniosek chociażby jednego z głosujących – w głosowaniu tajnym.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na pięcioletnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
 3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Zasady i warunki zatrudnienia członków Zarządu Stowarzyszenia określa Walne Zgromadzenie Członków.
 5. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między nimi Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

§24

Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

 1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
 2. pisemnej rezygnacji,
 3. odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

 

§25

W razie zmniejszenia się składu organów Stowarzyszenia wymienionych w §19 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§26

 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
 3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

 

§27

 1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 2. W okresie między Walnymi Zebraniami naczelną władzą Stowarzyszenia jest Zarząd, który odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
 3. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy na rok.
 4. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
 5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.
 6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

 

§28

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
 2. prowadzenie wszystkich spraw bieżących,
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 4. realizowanie programu działania zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia,
 5. uchwalanie i realizowanie okresowych i wieloletnich planów działania Stowarzyszenia,
 6. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, zatwierdzanie planów finansowych i bilansów,
 7. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i inwestycyjnych,
 8. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 9. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,
 10. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
 11. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

 

§29

Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wiceprezes lub sekretarz:

 

 1. kieruje pracami Zarządu,
 2. otwiera i zamyka Walne Zebranie i inne posiedzenia Stowarzyszenia oraz przewodniczy posiedzeniom Zarządu,
 3. przechowuje pieczęć Stowarzyszenia.

 

§30

Wiceprezes Stowarzyszenia prowadzi archiwum, sporządza protokoły posiedzeń Zarządu Głównego.

 

§31

  1. Skarbnik sporządza projekt budżetu Stowarzyszenia, czuwa nad wykonywaniem budżetu, prowadzi finanse i rachunkowość Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

 

§32

Komisja Rewizyjna powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia składa się z trzech osób: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu członków,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu członków,

 

§34 (uchylony)

 

§35

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają z tytułu pełnienia swych funkcji żadnego wynagrodzenia.

 

 

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§36

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego nieruchomości, ruchomości i fundusze, którymi dysponuje Zarząd.

 

§37

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. składki członkowskie,
 2. dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy, nawiązki, fundacje i wpływy z ofiarności publicznej,
 3. dochody z majątku,
 4. dochody z działalności statutowej.

 

§38

Stowarzyszenie nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego Członków, Członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi Członkowie, Członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz Członków Stowarzyszenia, Członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego Członków, Członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 1.  

 

Rozdział VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

 

§39

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów delegatów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

 

§40

Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych. Walne Zgromadzenie określa uchwałą cel, na który zostanie przekazany majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia.